Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru

Anyakönyvezési és közjegyzői kérdések

1. Anyakönyvezési kérdések

Az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetségének Konzuli Osztálya az alábbi anyakönyvi ügyeket vezeti: születés, házasságkötés, házasság felbontása, halálozás, névváltoztatás, apaság megállapítása, örökbefogadás.

2. Házasságkötéssel összefüggő névváltoztatás

Amennyiben a Magyarországon megkötött házasság során az egyik házasfél felveszi a másik házasfél nevét, a változásokat 3-6 hónapos határidővel be kell vezetni a személyazonossági okmányokba az alábbiak szerint: az oroszországi állandó lakhely szerinti okmányirodában ki kell cserélni a személyi igazolványt, majd az útlevél és vízum szolgálatnál az útlevelet.

Amennyiben az előző névre szóló útlevélben huzamos időtartamra szóló érvényes vízum (vagy Magyarország területén érvényes tartózkodási engedély) van, akkor az új névre szóló útlevél cseréjénél ezt be kell jelenteni az útlevél és vízumszolgálatnál, amelynek jogában áll ideiglenesen a folyamodónál hagyni az érvénytelenített régi útlevelet, hogy az akadálytalanul visszatérhessen Magyarországra, és átvezethesse a vízumot (tartózkodási engedélyt) az új útlevelébe a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalánál.

3. Igazolás a házasságkötési akadályok hiányáról

Ahhoz, hogy egy orosz állampolgár igazolást kaphasson arról, hogy az ő esetében nem állnak fent a házasságkötést lehetetlenné tevő akadályok, amely igazolást a házasságkötési bejelentéssel együtt kell benyújtani a magyar anyakönyvi szerveknek, az illetőnek személyesen meg kell jelennie az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetségének Konzuli Osztályán, az alábbi iratokkal:

a) útlevél, érvényes magyar vízummal vagy tartózkodási engedéllyel;

b) az orosz állampolgár személyi igazolványa;

c) a korábbi házasságok érvénytelenségét igazoló eredeti okmányok: házasság felbontásáról szóló anyakönyvi kivonat, házastárs halotti anyakönyvi kivonata;

d) amennyiben állandó jelleggel él Magyarországon, akkor az állandó lakhely szerinti Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatalának igazolása a családi állapotról.

A házasságkötési akadályok hiányáról szóló igazolás magyar nyelven kerül kiállításra.

4. Közjegyzői kérdések

A Nagykövetség Konzuli Osztálya közjegyzőileg hitelesítheti az alábbi okmányokat:

– meghatalmazások,

– fordítások,

– szerződések,

– végrendeletek;

  valamint hitelesítheti az alábbiakat:

– iratokon lévő aláírások,

– másolatok,

– másodlatok.

Közjegyzői cselekmények igényléséhez be kell mutatni az Oroszországi Föderáció állampolgárának útlevelét (egyes esetekben az orosz állampolgár személyi igazolványát); másolatok vagy másodlatok hitelességének igazolásához pedig az okmány eredeti példányát, illetve szükség esetén egyéb okmányokat is. 

Jogi személyeknek nyújtott szolgáltatások esetén be kell mutatni a társaság jogképességét igazoló okmányokat (Cégbírósági bejegyzést vagy Társasági Szerződést), valamint meghatalmazást a társaság teljes felhatalmazással rendelkező vezetőjétől a társaság érdekeinek a Konzuli Osztálynál való képviseletére.

A közjegyzőileg hitelesített iratokat az iratleadás napját követő fogadónapon lehet átvenni.

5. Nyugdíjjal kapcsolatos kérdések

Magyarország területére csak azok az orosz állampolgárok utaltathatják át nyugdíjukat, akik állandó jelleggel tartózkodnak Magyarország területén, vagyis akik kijelentkeztek oroszországi állandó lakóhelyükről, és bevándoroltak Magyarországra. Az erről szóló igazolást a Konzuli Osztály állítja ki.

6. Egyéb szolgáltatások

A Konzuli Osztály segítségével be tud szerezni bizonyos iratokat Oroszországból, például: anyakönyvi kivonatokat, levéltári igazolásokat stb. Az iratok bekérése Oroszországból akár 6 hónapot is igénybevehet.

Anyakönyvi és közjegyzői ügyekkel kapcsolatos információk

1. Anyakönyvi ügyek

Az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetségének Konzuli Osztálya a következő anyakönyvi bejegyzéseket regisztrálja: születés, házasságkötés, házasságbontás, elhalálozás, névváltoztatás, apaság megállapítása, örökbefogadás.

2. A családi név megváltoztatása a házasságkötés után

Ha a feleség a férj családnevét kívánja felvenni a Magyarország területén kötött házasság után, akkor 3-től 6 hónapig terjedő határidő alatt be kell szereznie az új személyazonosságot igazoló iratokat, éspedig: ki kell cseréltetni az oroszországi állandó lakóhelyen kiállított személyi igazolványt (amely oroszországi belső használatra készült) a személyi igazolványokat kiállító hivatalban, azután pedig az útlevelet az útleveleket és vízumokat kiállító hivatalban.

Ha az útlevélben az előző nevére magyarországi tartózkodásra jogosító hosszúlejáratú érvényes vízum (vagy lakhatási engedély) van bejegyezve, akkor az új névre szóló útlevél beszerzésekor erről értesíteni kell az útleveleket és vízumokat kiállító hivatalt, amely ebben az esetben jogosult Önnél hagyni az érvénytelenített régi útlevelet, hogy akadálytalanul visszatérhessen Magyarországra és hogy lehetősége legyen átvezettetni a vízumot (lakhatási engedélyt) az új útlevélbe a Magyar Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalánál.

3. Igazolás arról, hogy a házasságkötés nem ütközik akadályokba

Ha Ön igazolást – mely igazolást a Magyar Anyakönyvi Hivatalnál kell bemutatni a házasságkötési szándék bejelentése során – szeretne kapni arról, hogy házasságkötése nem ütközik akadályokba, akkor személyesen kell megjelennie az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetségének Konzuli Osztályán és be kell mutatnia a következő iratokat:

 1. útlevelet, melyben van Magyarországra szóló érvényes vízum vagy lakhatási engedély;
 2. orosz (oroszországi belső használatra készült) személyi igazolványt;
 3. eredeti iratokat, melyek igazolják az előző házastársi kapcsolatai felbontását: a házasság felbontását igazoló okiratot, a férj vagy a feleség elhalálozása esetén az ezt igazoló halotti anyakönyvi kivonatot;
 4. ha Ön állandó jelleggel él Magyarországon, akkor a magyarországi lakóhelye Polgármesteri Hivatala által kiállított az Ön személyes adatait tartalmazó igazolást, melyen szerepelnek a családi állapotára vonatkozó adatok.

Az igazolást arról, hogy a házasságkötése nem ütközik akadályokba, a Konzuli Osztály magyar nyelven állítja ki.

4. Közjegyzői ügyek

Az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének Konzuli Osztálya a következő iratok közjegyző általi hitelesítését végzi el:

 • megbízás
 • fordítás
 • szerződés
 • végrendelet
 • és igazolja az
 • iratokon szereplő aláírások
 • másolatok
 • kivonatok eredetiségét.

A közjegyzői szolgáltatások igénybevétele esetén Önnek be kell mutatnia az Oroszországi Föderáció által kiadott útlevelét (bizonyos esetekben az Oroszországi Föderáció által kiadott személyi igazolványát); másolatok és kivonatok eredetiségének igazolása esetén az eredeti iratot és szükség szerint még más iratokat is.

Jogi személyek részéről beadott igények teljesítéséhez a jogi személynek rendelkeznie kell a társaság jogszerq mqködését igazoló eredeti okmányokkal (a Cégbírósági bejegyzés kivonatával vagy az Alapító okirattal), illetve a társaság meghatalmazott vezetője által kiállított megbízással arról, hogy a jogi személynek jogában áll képviselni a társaság érdekeit a Konzuli Osztályon.

A közjegyzői hitelesítéssel ellátott iratokat az iratok leadását követő legközelebbi félfogadás idején lehet megkapni.

5. Nyugdíjügyek

Magyarországon csak azok az orosz állampolgárok jogosultak nyugdíjat kapni, akik állandó jelleggel laknak az ország területén, azaz akik kijelentkeztek az oroszországi lakóhelyük szerinti lakónyilvántartásból és állandó lakóhelyük Magyarország lett. Erről az igazolást a Konzuli Osztály állítja ki.

6. Egyéb szolgáltatások

Ön bizonyos iratokat a Konzuli Osztályon keresztül tud beszerezni: Anyakönyvi Hivatali igazolásokat, levéltári információkat stb. Az iratok Oroszországból való beszerzése 6 hónapot is igénybe vehet.